• Snelle levering
  • Makkelijk bestellen
  • Compleet

 

Artikel 1        Definities

 

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Opdrachtnemer:           Brouwer Units en Wagenbouw B.V, die op basis van deze Algemene Voorwaarden een aanbieding/offerte heeft gedaan aan en/of een overeenkomst heeft gesloten met de opdrachtgever;

 

Opdrachtgever:             De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Opdrachtgever;

 

Partijen:                       Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

 

Aanbieding/Offerte:      Het schriftelijke aanbod van Opdrachtnemer omtrent het product;

 

Overeenkomst:             De Overeenkomst tussen Partijen, tot stand gekomen zoals omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of daarmee samenhangende overeenkomsten;

 

 

 Artikel 2        Toepasselijkheid

 

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes, facturen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. rechtshandeling tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.  

2.2       De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3       Voordat de Huurovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de Algemene Voorwaarden te raadplegen bij de Kamer van Koophandel te Nijkerk alwaar ze zijn gedeponeerd onder nummer 60054719. Op verzoek van de Opdrachtgever worden de Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos toegezonden.

2.4       Indien en voor zover van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken bij het aangaan van een Overeenkomst dienen wijzigingen schriftelijk overeengekomen te worden.

2.5       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6       Indien zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een situatie voordoet welke niet door deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie aan de hand van de algemene bepalingen te worden uitgelegd.

2.7       Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3        Aanbieding/Offerte

 

3.1       Alle Aanbiedingen/Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de Aanbieding/Offerte vermeld. Aanbiedingen/Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan. Kennelijke vergissingen of fouten in de Aanbieding/Offerte binden Opdrachtnemer niet[RH1] .

3.2       Beschrijvingen en aanbiedingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Opdrachtnemer niet. Onder andere wijzigingen van technische aard worden door Opdrachtnemer voorbehouden.

3.3       Voor zover de Opdrachtgever enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet de Opdrachtgever dat voor eigen rekening en risico.

 

 

Artikel 4        De Overeenkomst

 

4.1       Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een door Opdrachtgever getekend exemplaar van de verkoopbevestiging binnen 14 dagen ondertekend retour ontvangt. Bij verkoop uit voorraad is de factuur van Opdrachtgever te beschouwen als schriftelijke bevestiging van de opdracht[RH2] .

 

 

Artikel 5        Prijzen

 

5.1       De in de Aanbieding/Offerte en de Overeenkomst opgenomen prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief 21% BTW en gebaseerd op levering af werkplaats, fabriek of magazijn. Kosten van transport, montage en andere bijzondere prestaties worden afzonderlijk opgegeven.

5.2       Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kosten of prijsverhogingen, welke ontstaan vóór uitvoering der opdracht aan Opdrachtgever door te berekenen. Onder dergelijke kosten of prijsverhogingen worden onder meer doch niet uitsluitend verstaan: verhoging van grondstoffenprijzen, invoerrechten en andere belastingen, alsmede veranderingen van heffingen.

 

 

Artikel 6        Levering

 

6.1       Opdrachtnemer zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Opgegeven levertijden zullen niet worden aangemerkt als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2       Termijnoverschrijding door Opdrachtnemer levert geen grond op voor de Opdrachtgever om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, behoudens met goedkeuring van Opdrachtnemer.

6.3       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat de levertijd pas in wanneer voor de uitvoering van de richtingen alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de Opdrachtnemer.

6.4       Levering geschiedt af werkplaats, fabriek of magazijn. Alle zaken reizen, en zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.5       In het geval van montage verplicht Opdrachtgever zich om Opdrachtnemer op het afgesproken tijdstip in staat te stellen ongehinderd af te leveren en te monteren. De kosten die ontstaan doordat Opdrachtgever aan die verplichting niet voldoet, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 7        Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 

7.1       Onder “overmacht” wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.2       In de volgende gevallen is in elk geval sprake van “overmacht”: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer (zowel nationaal als internationaal) transportmoeilijkheden, staking, het niet of tijdig leveren door onze leveranciers, (dreiging van) oorlog, watersnood, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen en im- en exportverboden. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3       In geval van overmacht wordt de nakoming door Opdrachtnemer van haar verplichtingen uit een Overeenkomst en/of een deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.

7.4       In het geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke niet kon worden gepresteerd. Opdrachtgever is in dat geval niet bevoegd tot ontbinding van de Overeenkomst.

7.5       Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht van langere duur dan 6 maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.

7.6       Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

 

Artikel 8        Eigendomsvoorbehoud

 

8.1       De eigendom van alle geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer zolang Opdrachtgever de vorderingen van Opdrachtnemer uit welken hoofde ook niet heeft voldaan, waaronder mede zijn begrepen vorderingen ter zake van boete, rente,kosten en/of schadevergoeding.

8.2       Opdrachtgever verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet te verpanden, noch ze tot zekerheid jegens derden te doen dienen en ze op eerste verzoek van opdrachtnemer weer aan haar te retourneren dan wel haar in de gelegenheid te stellen zich de zaken weer toe te eigenen.

8.3       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

8.4       Indien Opdrachtgever niet in staat is om de geleverde zaak onder eigendomsvoorbehoud terug te leveren aan Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer te lijden schade volledig te vergoeden.

 

 

Artikel 9        Betaling en betalingscondities

 

9.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, tenzij anders is overeengekomen

9.2       Bij bestellingen van modellen[RH3]  geldt als betalingsconditie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dat bij het sluiten van de Overeenkomst 30% van de overeengekomen som wordt betaald, bij het in productie nemen 30% van de overeengekomen som wordt betaald en voor de aanvang van de levering c.q. montage 40% van de overeengekomen som wordt betaald.

9.3       Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van ter afdoening opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de Opdrachtgever stelt dat de voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.

9.4       Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever zekerheid voor betaling te vragen alvorens te vorderen.

9.5       Opdrachtnemer is bevoegd haar uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten in geval de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, zonder inachtneming van enige termijn en zonder dat daar voor Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid uit voorvloeit.

9.6       Verrekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

9.7       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en onverminderd de overige rechten van de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag vanaf factuurdatum een rente te berekenen, gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend.

9.8       Opdrachtnemer is in dat geval voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door de niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, aan Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van 15[RH4] %.

 

 

Artikel 10       Wettelijke voorschriften en nutsvoorzieningen

 

10.1     Opdrachtnemer verbindt zich slechts tot levering en montage van het product. Voor zover in verband daarmee vergunningen benodigd zijn, draagt Opdrachtgever daarvoor zorg, tenzij anders overeengekomen.

10.2     Indien en voor zover het geleverde zal worden aangesloten op nutsvoorzieningen, draagt Opdrachtgever zorg voor en het risico van de aanwezigheid daarvan en de aansluiting daarop.

10.3     Wijzigingen in de Overeenkomst die het gevolg zijn van plaatselijke en/of regionale voorschriften zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 11:      Klachten

 

11.1     Opdrachtgever verbindt zich het geleverde te keuren bij aflevering. In het geval van aflevering door een vervoerder, wordt Opdrachtgever geacht met het aftekenen van de vrachtbrief de zaken als conform Overeenkomst te accepteren. Eventuele klachten dienen op de vrachtbrief te worden vermeld.

11.2     In het geval van montage wordt Opdrachtgever geacht het geleverde geaccepteerd te hebben, indien er door Opdrachtnemer wordt opgeleverd en Opdrachtgever daarbij geen klachten uit.

11.3     Opdrachtgever dient klachten met inachtneming van het hiervoor bepaalde vervolgens binnen 3 dagen nadat de gebrekkige levering heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, op straffe van verval van aanspraken.

11.4     Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen dienen binnen 5 werkdagen na het ontdekken van het gebrek, dan wel binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden bericht, op straffe van verval van aanspraken.

11.5     Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in staat te stellen de goederen, materiaal en/of het geleverde te controleren, op straffe van verval van rechten.

11.6     Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient zij Opdrachtnemer in staat te stellen de goederen, materialen en/of het opgeleverde te controleren.

11.7     Indien de klacht gegrond is en binnen de garantieperiode zoals vermeld in artikel 12.1. zal Opdrachtnemer, te harer keuze, overeenkomstig artikel 12.2 handelen. Tot verdere schadevergoeding is Opdrachtnemer niet verplicht. Indien het geleverde door de Opdrachtgever of een derde is gewijzigd van aard en/of samenstelling, vervalt elke aanspraak

11.8     Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van Opdrachtgever niet opgeschort.

 

 

Artikel 12       Garantie

 

12.1     Opdrachtnemer verleent op constructie en/of materiaalfouten een garantieperiode van 1 jaar na datum levering, voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik aan de dag treden. 

12.2     Bij een eventuele ondeugdelijke levering is Opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren van het ontbrekende, dan wel het vervangen/herstellen van het geleverde binnen 3 maanden na datum klacht. Dit staat ter vrije keuze aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer daartoe binnen de genoemde termijn in de gelegenheid te stellen, op straffe van verval van rechten. Eventuele daarmee samenhangende vracht- en voorrijkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12.3     Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van beschadiging door een ongeval, anders dan normaal of onoordeelkundig gebruik, misbruik of verkeerde toepassing, normale slijtage, op aanwijzing van Opdrachtgever gebruikte materialen/constructies of van door Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen/verrichte reparaties.

12.4     De garantietermijn wordt door herstel door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde termijn noch vernieuwd, noch verlengd. De garantie vervalt indien de Opdrachtgever gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan of vervanging van de geleverde producten verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

12.5     Voor (onderdelen van) zaken en/of producten welke niet door Opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd, verleent Opdrachtnemer dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in artikel 12 lid 2, 3, 4 en 6.

12.6     De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

 

 

Artikel 13       Aansprakelijkheid

 

13.1     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot nakoming van de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.  Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Opdrachtnemer kan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk niet worden aangesproken tot nadeelsopheffing (op grond van artikel 6:230 BW) of uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking (op grond van artikel 6:212 BW).  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde als volgt begrensd:

 

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
Opdrachtnemer aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van het geleverde aan wettelijke of andere plaatselijk gestelde eisen ter zake van (het gebruik van) het geleverde.
Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende zaak, dan wel tot het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer ter zake wordt uitgekeerd indien dat hoger is. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van het door Opdrachtnemer geleverde.
Schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door de Opdrachtgever komt geheel voor rekening van de Opdrachtgever;

Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te zijn gemeld aan Opdrachtgever. Schade die niet binnen die termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen melden.

 

 

Artikel 14       Ontbinding

 

14.1     Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien hij het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbonden te verklaren, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor openstaande en nog te verschij­nen facturen.

14.2     Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot ontbinding als Opdrachtnemer in verzuim is en dus uitsluitend nadat hij eerst Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen.

 

 

Artikel 15       Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

15.1     Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

Artikel 16       Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

16.1     Op alle Aanbiedingen/Offertes, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2     Geschillen zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Midden-Nederland, locatie Utrecht voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.